RT 产品声明

下載

下载本页面上定制空气冷却器的 EC 声明。冷却器的铭牌上已标明产品的产地。

KELVION REFRIGERATION B.V.(荷兰)生产的空气冷却器

下载下列热交换器所需的声明

Kelvion 品牌类型
AU, BC50, BR50, CMK, CML, CDF, CDH, CDK, CDL, CBF, CSF, CBH, CSH, CBK, CBL, CSK, CSL, GSK, GBK, GSL, GBL, DI, DL, DRO (DRS-O), DRR, DRS, DU, DUR, DVO (DVS-O), DVR, DZS, IVS, KB, KKT, KTR, LLK, MAC, PLK, SA, SLK, TBK, TN, VCe, VCI, VNS, VRB, VRe, VRZ, WV, ZFB, ZFZ, ZGB, ZGZ, Special designed.
凯络文品牌类型
CMK、CML

半成品机械 (SEP) 生产企业的 EC 声明及 EC 符合性声明(模式 A模式 H

2023 年 4 月 10 日之前2023 年 4 月 10 日开始
NLNL
ENEN
DEDE
FRFR
PLPL
ITIT
RURU
HUHU
 JAP
 SP
 PT
 UKR
 KR
 NO
 RO
 FIN

KELVION S.R.O.(捷克)生产的空气冷却器

下载下列热交换器所需的声明

Goedhart FC38L (Kelvion FC38L), Goedhart PAC (Kelvion PAC), Kelvion AU, Kelvion CBF, Kelvion CBK, Kelvion CBL, Kelvion CCD, Kelvion CDK, Kelvion CDL, Kelvion CMK, Kelvion CML, Kelvion CMX, Kelvion CSF, Kelvion CSK, Kelvion CSL, Kelvion DRR, Kelvion DRS, Kelvion DU, Kelvion DVR, Kelvion DVR-i, Kelvion DVR-p, Kelvion DVS-i, Kelvion DVS-p, Kelvion DZS, Kelvion FC38D-i, Kelvion FC38D-p, Kelvion FC38L-i, Kelvion FC38L-p, Kelvion FC38S-i, Kelvion FC38S-p, Kelvion FM, Kelvion FR38D, Kelvion FR38S, Kelvion GBK, Kelvion GBL, Kelvion GSK, Kelvion GSL, Kelvion KB, Kelvion KCC (Kelvion KCC/KCB), Kelvion KDC, Kelvion KSC, Kelvion LLK, Kelvion MCC, Kelvion MCK, Kelvion PAC-i, Kelvion PAC-p, Kelvion PAC-r, Kelvion PLK, Kelvion SG Industrial, Kelvion SLK, Kelvion TN, Kelvion VCe, Kelvion VCe-i, Kelvion VCe-p, Kelvion VCI, Kelvion VCI-i, Kelvion VCI-p, Kelvion VNS, Kelvion VRB, Kelvion VRe, Kelvion VRS, Kelvion VRZ, Kelvion ZFB, Kelvion ZFZ, Kelvion ZGB, Kelvion ZGZ, Küba KVB Natural (Kelvion KVB Natural), Küba SG Classic (Kelvion SG Classic), Küba SG Commercial (Kelvion SG Commercial)

Kelvion CMK、Kelvion CML


半成品机械 (SEP) 生产企业 的 EC 声明及 EC 符合性声明(模式 A

2016 年 7 月 19 日之前2016 年 7 月 19 日开始
NLNL
ENEN
DEDE
FRFR
CZCZ
PLPL
RURU

其他 GOEDHART 热交换器

下载以下空气冷凝器和干式冷却器所需的声明:

KOAL-SKOAD-S、INAL-S

EC 符合性声明(模式 A
 

2016 年 7 月 19 日之前2016 年 7 月 19 日开始
ENEN

是否需要更多信息?