S - Social

Inicjatywa ESG Kelvion

Zdrowie naszych pracowników jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Wszyscy powinni mieć możliwość pracy w bezpiecznym środowisku i pozostawać w dobrym zdrowiu. Nasza wizja jest jasna: nadal realizujemy naszą strategię "zero wypadków" w celu wyeliminowania liczby wypadków i zapewnienia bezpiecznych warunków i działań. Kelvion jest zaangażowany w zapewnienie odpowiednich miejsc pracy, wdrażanie pomysłów na ulepszenia i stałe monitorowanie ich efektów. 

Nasza strategia ESG ma na celu stworzenie odpowiedzialnej kultury firmy i inspirującego środowiska pracy. Obejmuje to również różnorodność i integrację na wszystkich poziomach firmy. Stawiamy sprawę jasno: nasi pracownicy są najwyższym dobrem i wszystkich traktujemy równo. Zarządzanie różnorodnością i integracją jest stałym elementem naszej polityki personalnej i odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji. Istnieją odpowiednie programy, które zapewniają takie podejście na całym świecie, takie jak Polityka zgłaszania nieprawidłowości (Whistle Blower Policy).

Uczciwość przede wszystkim

Firmy takie jak Kelvion, działające na skalę międzynarodową, są zobowiązane do przestrzegania przyjętych na całym świecie konwencji: społecznych, politycznych i prawnych. Nasz korporacyjny kodeks postępowania opisuje zasady i procedury stojące za naszymi działaniami korporacyjnymi. Kodeks ten obowiązuje wszystkich naszych pracowników na całym świecie. Zapewniamy zgodność z przepisami w środowisku pracy, które charakteryzuje się uczciwością, szacunkiem, sprawiedliwością i odpowiedzialnością.


Szanujemy i przestrzegamy prawa.
Podstawą wszystkich działań w Kelvion jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji. Zasady te uzupełniamy specjalnie opracowanymi, wewnętrznymi wytycznymi i szkoleniami dotyczącymi niektórych aspektów prawa.

Działamy na arenie międzynarodowej.
Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów ustawowych, które mają zastosowanie do naszych produktów i usług w handlu międzynarodowym. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących zakazów eksportu i importu oraz przestrzegamy wszystkich oficjalnych procedur autoryzacji.

Całkowicie odrzucamy korupcję.
Odrzucamy wszelkie formy korupcji handlowej, zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Aby podkreślić ten fakt, opracowaliśmy własne wytyczne antykorupcyjne, które wprowadzają zasady właściwego postępowania, których zawsze przestrzegamy. Zasady te obowiązują zarówno w kontaktach z urzędnikami, jak i z organami i pracownikami innych firm.

Wspieramy uczciwą konkurencję.
W duchu uczciwej konkurencji ciężko pracujemy, ukierunkowujemy tę pracę na potrzeby naszych klientów i dbamy o jakość naszych produktów i usług. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących krajowych, międzynarodowych i zagranicznych przepisów antymonopolowych oraz wszelkich przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji. Takiego poziomu uczciwości oczekujemy również od naszej konkurencji

Zapewniamy społecznie akceptowalne warunki pracy.
Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad odpowiedzialności społecznej wobec naszych pracowników i społeczeństwa. Oferujemy naszym pracownikom uczciwe warunki pracy na całym świecie. Odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie, kolor skóry lub inne cechy osobiste. Postrzegamy siebie jako pracodawcę odpowiedzialnego społecznie, który traktuje swoich pracowników z szacunkiem.

Chronimy środowisko naturalne.
Na każdym etapie - od projektowania, przez produkcję, aż po sprzedaż naszych produktów - chronimy środowisko naturalne. Zasada ta dotyczy nie tylko wykorzystywanej przez nas energii, ale także ochrony środowiska naturalnego w każdym miejscu pracy na całym świecie.

Zapewniamy bezpieczeństwo produktów.
Dla naszych klientów opracowujemy innowacyjne, wysokiej jakości produkty i procesy - a bezpieczeństwo produktów ma najwyższy priorytet.

Potrzebujesz więcej informacji?